english English  vietnam Tiếng Việt

Lõi lọc Xếp (Pleated Filter Cartridge )

Độ tinh lọc: 0.1µm, 0.22 µm, 0.45µm, 0.1µm, 1µm, 3µm, 5µm, 10µm, 20µm, 30µm, 50µm
Chiều dài: 10”, 20”, 30”, 40”
Code: DOE (trống 2 đầu)
Vật liệu: Polypropylene
Áp suất vận hành lớn nhất: 7 kg/cm2
Nhiệt độ vận hành lớn nhất:120 độ C
Copyright www.maxx-marketing.net