english English  vietnam Tiếng Việt

Lõi lọc Xếp (Pleated Filter Cartridge )

STT

Mã s

Mô t

01

TPP0.1-10DS , TPP0.1-20DS, TPP0.1-30DS, TPP0.1-40DS,

Code: DOE (trng 2 đu)

Vt liu: Polypropylene

Chiu dài: 10 , 20, 30, 40 inches

Đường kính: 2.63 inches

Đ tinh lc: 0.1 micron

02

TPP0.22-10DS, TPP0.22-20DS, TPP0.22-30DS, TPP0.22-40DS

Code: DOE (trng 2 đu)

Vt liu: Polypropylene

Chiu dài: 10 , 20, 30, 40 inches

Đường kính: 2.63 inches

Đ tinh lc: 0.22 micron

03

TPP0.45-10DS, TPP0.45-20DS, TPP0.45-30DS,  TPP0.45-40DS

Code: DOE (trng 2 đu)

Vt liu: Polypropylene

Chiu dài: 10 , 20, 30, 40 inches

Đường kính: 2.63 inches

Đ tinh lc: 0.45 micron

04

TPP001-10DS, TPP001-20DS, TPP001-30DS, TPP001-40DS

Code: DOE (trng 2 đu)

Vt liu: Polypropylene

Chiu dài: 10 , 20, 30, 40 inches

Đường kính: 2.63 inches

Đ tinh lc: 1 micron

05

TPP003-10DS, TPP003-20DS, TPP003-30DS, TPP003-40DS

Code: DOE (trng 2 đu)

Vt liu: Polypropylene

Chiu dài: 10 , 20, 30, 40 inches

Đường kính: 2.63 inches

Đ tinh lc: 3 micron

06

TPP0.45-10DS, TPP0.45-20DS, TPP0.45-30DS, TPP0.45-40DS

Code: DOE (trng 2 đu)

Vt liu: Polypropylene

Chiu dài: 10 , 20, 30, 40 inches

Đường kính: 2.63 inches

Đ tinh lc: 0.45 micron

07

TPP005-10DS, TPP005-20DS, TPP005-30DS, TPP005-40DS

Code: DOE (trng 2 đu)

Vt liu: Polypropylene

Chiu dài: 10 , 20, 30, 40 inches

Đường kính: 2.63 inches

Đ tinh lc: 5 micron

Copyright www.maxx-marketing.net